Slik vi jobber med bærekraft

Å tenke på bærekraftige løsninger blir bare mer og mer viktige for framtiden. Vi i Volt-konsernet har bestemt at vi skal gjøre vårt for å bidra til en bærekraftig framtid for samfunnet vårt. 

Våre fokusområder

For oss er det viktig at ressursene som er i sirkulasjon blir håndtert riktig, at vi har gode og bærekraftige samfunn og at fotavtrykket vårt mot miljøet er så skånsomt som mulig. Derfor har vi i Volt plukket ut noen bærekraftsmål som vi fokuserer ekstra på. 

4: God utdanning

Verdien av godt kvalifiserte kolleger er uvurderlig. Vi i Volt har et godt tilbud for lærlinger og ønsker gjerne lærlinger inn i våre bedrift. Sammen med opplæringskontorene og lærlingene, legger vi et godt løp som sikrer at lærlingene står stødig på egne ben. Vi ønsker å være pådrivere for at flere velger yrkesfag.
Vi oppfordrer også til kurs og etterutdanning for våre ansatte. 

5: Likestilling mellom kjønnene

Hos oss i Volt-konsernet tror vi på likestilling mellom kjønn. Kvinner og menn skal ha like muligheter og lik lønn for likt arbeid. Dermed er vi en pådriver for at kvinner kan være økonomiske uavhengige av menn og dermed i større grad kunne bestemme over eget liv. Vi søker aktivt for å rekruttere flere kvinner inn til vårt konsern. 

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi skal skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Vi skal inkludere unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjennom våre prosjekter, skal vi bidra til å lage bærekraftige byer med tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport. Vi legger til rette for god avfallshåndtering, slik at vi og samfunnet kan ha fokus på å redusere forurensning og ikke sløse med ressursene.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner skal vi sammen med samfunnet endre livsstil og tankegangen vår. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Åpenhetsloven

Volt Drift Holding, sammen med sine datterselskap, har forpliktet seg til å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i vår virksomhet. Derfor er det utarbeidet en felles redegjørelse for Volt Drift Holding og dets datterselskap.

Egen virksomhet

Volt Drift Holdig består av følgende selskap Volt Entreprenør, Volt Rør, Volt Bolig, Volt Elektro Harstad og Volt Elektro Narvik. Vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de kommer frem i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet.

Vi er oppmerksomme på ulike grupper i samfunnet og deres behov.  Dette er forankret i styret ved deres eierskap til styringsdokumentene. I styringsdokumentene stilles krav om respekt for og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet styringsdokumentene for våre formål og verdier, policy for bærekraft og samfunnsansvar, våre etiske retningslinjer og vårt seriøsitetskrav.

Vi arbeider kontinuerlig med å forankre og etterleve dette i vår virksomhet.

Våre krav til etisk standard hos vår ledelse, medarbeidere, underleverandører og øvrige samarbeidspartnere er høye, og vår policy omfatter hele verdikjeden.

Med sin posisjon og størrelse i markedet har Volt Drift Holding med datterselskap et spesielt ansvar og en mulighet til å påvirke positivt når det gjelder etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter samt etablering av anstendige arbeidsforhold.
Vi ønsker å bidra til utviklingen av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kommer tydelig frem gjennom vår policy for bærekraft og samfunnsansvar, samt våre etniske retningslinjer.

Vi er forpliktet til å fremme en organisasjonskultur som støtter menneskerettigheter og tar sikte på å unngå deltakelse i brudd på menneskerettighetene. Vår støtte til prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILOS kjernekonvensjoner om arbeidsstandarder og andre gjeldende lover og prinsipper relatert til menneskerettigheter, gjelder både for vår egen virksomhet, våre forretningspartnere og våre leverandører

Identifisering av påvirkning
  • Risikobransjer
  • Leverandørens fokus på arbeidsmiljø
  • Leverandørens fokus på verdiskaping, etikk og samfunnsansvar
Leverandørkjede

Volt er et konsern med base i Harstad og avdelingskontor både i Narvik og Stokmarknes. Vi dekker primært området Vesterålen, Ofoten, Lofoten og Troms.

Vi vil kun samarbeide med leverandører som deler vår forpliktelse til menneskerettigheter. Dette vil hjelpe oss med å utvikle seriøse og ansvarlige leveranser, samtidig som det bidrar til samarbeid og læring i bransjen. Vi forutsetter at våre leverandører viderefører våre krav som gjelder menneskerettigheter til sine leverandører og opptrer seriøst.

Kontrollen av seriøsitet gjøres gjennom en aktsomhetsvurdering og kontroll av leverandøren, hvor vurderingen retter seg etter innkjøpets art, viktighet og tidligere kjennskap til leverandøren. Kontrollen innbefatter også kontroll av leverandørens lønns- og arbeidsvilkår, seriøsitetskontroll samt leverandørens etterlevelse av åpenhetsloven.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vi er Miljøfyrtårn

Ved å være miljøfyrtårnsertifisert, har forpliktet oss til å tenke bærekraftige løsninger både internt i vår bedrift og i våre prosjekter.

Vi skal blant annet ha gode rutiner på å innhente dokumentasjon i forkant og dokumentere under utbygging. Vi skal ha god kontroll på farlige stoffer og kjemikaler vi benytter i forbindelse med prosjektene våre.

Alle ansatte får nødvendig personlig verneutstyr av god kvalitet for å kunne gjennomføre jobben. Vi har gode rutiner på vedlikehold av maskiner og utstyr. Alle våre ansatte skal også kunne livreddende førstehjelp.

I byggeprosjektene våre sørger vi for bygg som har god ventilasjon og gir et godt inneklima med lavt energiforbruk. Materialene vi bruker er av god kvalitet, har lang holdbarhet og skal i størst mulig grad gjenvinnes. Vi skal i størst mulig grad å unngå svinn og kapp. Av avfallet vi produserer på byggeplassene, har vi forpliktet oss til at minst 70% av avfallet skal gjenvinnes.

Vil du lese mer detaljer om hva vi har forpliktet oss til, får du en utvidet beskrivelse på hjemmesiden til Miljøfyrtårn

På denne linken kan du laste ned og lese vårt klimaregnskap for 2022. 

Vi jobber med grønndulting

Vi i Volt-konsernet jobber ikke bare med bærekraft internt hos oss. Vi er også stolte og aktive grønndultere. Å være en aktiv grønndulter betyr at vi hele tiden utfordrer våre samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører til å både tenke mer bærekraftig og til å finne gode bærekraftige løsninger. Vi vektlegger grønndulting når vi velger samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører. Vi utfordrer våre samarbeidspartnere til å finne gode bærekraftig løsninger og materialer til prosjektene våre.

Skal vi få et godt og mer bærekraftig samfunn, må vi alle gjøre det lille ekstra.
Bli en grønndulter, du også!

Våre godkjenninger

Vi er stolte av det vi skaper for våre kunder. Derfor er det også viktig at vi har godkjenningene på plass. Her kan du lese mer om de forskjellige godkjenningene og hva de betyr for oss.

Volt entreprenør Volt Elektro narvik Volt Elektro Harstad
Volt entreprenør Volt Elektro Narvik Volt Elektro Harstad Volt Bolig
Volt entreprenør Volt Elektro Narvik